Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. “Algemene Voorwaarden”: betekent deze algemene voorwaarden, toepasselijk op alle overeenkomsten tot verkoop aangegaan door Colosseum. Indien er een specifieke verkoopovereenkomst wordt aangegaan die afwijkende bepalingen bevat, dan hebben zulke afwijkende bepalingen voorrang. Echter, voor het overige zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.
 2. “Colosseum”: Colosseum NV met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Esperantolaan 9, en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0437.769.314.
 3. “Klant”: de betrokken klant van Colosseum.
 4. “Partij”: Colosseum en de betrokken klant.
 5. “Persoonsgegevens”: betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 6. “Werkdag”: betekent een normale werkdag (van maandag tot en met vrijdag), exclusief wettelijke feestdagen in België.

Artikel 2: Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere handelsrelatie tussen Colosseum en de Klant. Door de aanvaarding van een offerte, de verkoopovereenkomst of de geleverde goederen of diensten, aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 2. Alle verkopen, werken, leveringen en diensten van Colosseum geschieden onder de Algemene Voorwaarden. Zij maken integraal deel uit van een eventuele specifieke verkoopovereenkomst die met de Klant werd gesloten.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, uitgaande van de Klant, en voor zover deze strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van Colosseum.

Artikel 3: Offertes en levering

 1. De offertes van Colosseum zijn steeds vrijblijvend en worden opgemaakt zonder enige verbintenis of verplichting van Colosseum. Offertes van Colosseum vervallen indien ze niet binnen de dertig (30) Kalenderdagen, vanaf wanneer ze aan de Klant worden bezorgd, door de Klant zijn aanvaard.
 2. Het staat Colosseum geheel vrij om orders van de Klant al dan niet te accepteren. Colosseum behoudt zich het recht voor om na aanvaarding van een offerte alsnog af te zien van het betrokken order van de Klant.
 3. De levertijden van Colosseum zijn indicatief en derhalve niet bindend. De Klant heeft dus geen enkel verhaal indien de levertermijn door Colosseum overschreden wordt, tenzij anders bedongen in een specifieke verkoopovereenkomst die tussen de Partijen werd afgesloten.
 4. Zelfs indien het bindend karakter van de levertijden werd bedongen, is Colosseum gerechtigd om de leveringen op te schorten of te vertragen in geval van schaarste of gebrek aan grondstoffen of handelsgoederen, ongevallen en machinedefecten of elk ander geval van overmacht,
 5. Levering van goederen gebeurt bij Colosseum, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tussen Partijen.
 6. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de Klant.
 7. Colosseum heeft het recht om de goederen in gedeelten te leveren. In zulk geval zullen deze Algemene Voorwaarden en de eventuele specifieke verkoopovereenkomst op elke levering afzonderlijk van toepassing zijn. Colosseum is gerechtigd om de leveringen ook pro rato te factureren.
 8. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk en aangetekend bij Colosseum toekomen binnen zeven (7) kalenderdagen na levering ervan bij de Klant.
 9. Zijn de geleverde goederen gebrekkig, en heeft de Klant bovengenoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal Colosseum de gebrekkige zaak (laten) herstellen, vervangen, of een met de klacht overeenkomend bedrag crediteren, en zulks naar keuze van Colosseum.

Artikel 4: Betaling

 1. De facturen van Colosseum zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel, netto zonder korting, ten laatste dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum. De Klant wordt geacht de (elektronische) factuur te aanvaarden, tenzij de Klant daartegen protesteert binnen een termijn van zeven (7) Werkdagen na ontvangst van de factuur.
 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, verpakkingskosten en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen zoals deze ten tijde van de levering gelden. Tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkwamen zijn de transport- en verzendingskosten met betrekking tot de goederen, en de verzekering van de goederen voor rekening van de Klant.
 1. Colosseum behoudt zich het recht voor om iedere verdere levering stop te zetten, en onmiddellijk de betaling te eisen van de geleverde goederen, indien mocht blijken dat er concrete aanwijzingen zijn dat de Klant haar verbintenissen niet zal kunnen uitvoeren. De Klant heeft alsdan geen recht op schadevergoeding. Zulke concrete aanwijzingen kunnen bestaan in, zonder beperkt te zijn tot, het feit dat de Klant: (a) ondanks een ingebrekestelling van Colosseum, nalaat een schuld te voldoen; (b) in staat van faillissement is verklaard of het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren; (c) buitensporige termijnen vraagt voor de betaling van de door hem verschuldigde sommen; of (d) bij zijn schuldeisers algemeen uitstel van betaling aanvraagt.
 1. Geleverde goederen blijven eigendom van Colosseum zolang de volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding, door de Klant niet is geschied. De Klant is van rechtswege in gebreke bij laattijdige of niet-volledige betaling, zodat een aanmaning niet nodig is. De Klant zal, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, alle mogelijke risico’s dragen met betrekking tot de goederen. De Klant is gehouden om de geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud van Colosseum zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Colosseum te bewaren en deze te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s.
 1. Bij gebrek aan tijdige betaling van een factuur door de Klant kan de uitvoering door Colosseum, mits eenvoudige kennisgeving, worden opgeschort, dan wel heeft Colosseum het recht om de overeenkomst met de Klant te beëindigen en onmiddellijke betaling te vorderen van alle nog niet vervallen bedragen. Dit alles onverminderd het recht van Colosseum op schadevergoeding van de Klant.
 1. Niet-betaling van een factuur door de Klant op de vastgestelde vervaldag brengt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op, bepaald op basis van de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 2% en dit tot op moment van volledige betaling.
 1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke factuur op de vervaldag wordt het bedrag van de factuur bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, verhoogd met 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro en een maximum van 1.750 Euro, en zulks ook bij toekenning van termijnen van respijt.

Artikel 5: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. In geen geval zal Colosseum aansprakelijk zijn jegens de Klant voor enige indirecte, punitieve, speciale gevolgschade of vergelijkbare schade (met inbegrip van gederfde winst, verloren inkomsten, verloren zaken, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, de kosten van de aanschaf van vervangende goederen of diensten, en reputatieschade) ongeacht of dergelijke schade zich manifesteert ten gevolge van nalatigheid, contractbreuk, niet-naleving van een wettelijke plicht, een vordering van een derde of enige andere omstandigheid, het voorgaande doch slechts voor zover uitsluiting is toegestaan onder toepasselijke wetgeving. Elke Partij heeft de plicht om eventuele schade te beperken.
 2. De Klant erkent en aanvaardt dat de huidige bepalingen inzake de beperking van de aansprakelijkheid een essentiële voorwaarde uitmaken voor de levering van de goederen en de diensten aangeboden door Colosseum en dat dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen van kracht blijven, zelfs bij beëindiging van de overeenkomst met de Klant (inclusief deze Algemene Voorwaarden), om welke reden dan ook.
 3. De aansprakelijkheid van Colosseum is beperkt tot het mindere van (i) het bedrag daadwerkelijk gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, of (ii) het totale bedrag van de betrokken offerte of de betrokken levering aan de Klant. In geen geval zal Colosseum aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door daden van de Klant of door een derde.
 4. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Colosseum komen te vervallen indien en voor zover de schade uitsluitend het gevolg is van opzet van Colosseum.

Artikel 6: Intellectuele Eigendom

Alle offertes, documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, bestekken, ontwerpen, etc., die door Colosseum aan de Klant worden verstrekt blijven eigendom van Colosseum. De Klant is derhalve niet gerechtigd deze documenten aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan de Klant ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7: Ontbinding

Indien de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor de Klant uit de eventuele specifieke verkoopovereenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, alsook in geval van faillissement, opschorting van betaling, gerechtelijk of buitengerech-telijke reorganisatie van de Klant, vereffening, of stillegging van het bedrijf van de Klant, is Colosseum te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, om de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel verdere uitvoering per direct op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Colosseum op de Klant in die gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8: Verwerking van Persoonsgegevens

Partijen komen overeen dat iedere Partij al zijn verplichtingen onder de toepasselijke regelgeving betreffende verwerking van Persoonsgegevens nakomt (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgege-vens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Onze privacy en cookie policy kan u lezen op onze website (https://www.colosseum.be/privacy-en-cookiebeleid/).

Artikel 9: Overmacht

 1. Colosseum is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke omstandigheid buiten de wil of het toedoen van Colosseum, die de normale uitvoering van de overeenkomst met de Klant verhindert of zodanig bemoeilijkt dat uitvoering redelijkerwijze niet van Colosseum kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Colosseum ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemm-eringen en/of storingen in het verkeer, etc.
 2. Onverminderd aan Partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide Partijen de bevoegdheid om de overeenkomst met de Klant te ontbinden voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtssituatie één (1) maand heeft voortgeduurd, zonder dat Partijen tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

Artikel 10: Algemeen

 1. Als enige bepaling van de Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt, zullen de andere bepalingen desondanks onverkort van kracht blijven. Elke Partij zal naar beste vermogen onmiddellijk en te goeder trouw een geldige vervangende bepaling onderhandelen met een identiek of gelijkaardig economisch gevolg.
 2. De Klant is gehouden om adreswijzigingen terstond en schriftelijk te melden aan Colosseum. Wanneer Colosseum de goederen afleverde aan het laatst bekende adres van de Klant, worden deze goederen geacht te zijn ontvangen.
 3. De eventueel specifieke overeenkomst met de Klant, de Algemene Voorwaarden en de relatie met de Klant in het algemeen worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Geschillen worden exclusief beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Colosseum gelegen is, doch zulks onverminderd eventueel toepasselijke bepalingen van dwingend recht.